Archivo de la categoría: Sociedad

Ramona Castañón Junco cumple 102 años en Barreiros

Ramona Castañón Junco cumple 102 años en Barreiros

Su hija Isabel, su nieta Noelia, su enfermero y amigo José Manuel y su vecina Fina le entregaron un ramo de flores

De izquierda a derecha, José Manuel, amigo y enfermero de la centenaria; Noelia, la nieta de Ramona (en cama); Fina, una vecina; e Isabel, la hija de la homenajeada
De izquierda a derecha, José Manuel, amigo y enfermero de la centenaria; Noelia, la nieta de Ramona (en cama); Fina, una vecina; e Isabel, la hija de la homenajeadaCEDIDA
BARREIROS / LA VOZ 

Nada menos que 102 años cumplió este domingo, 23 de mayo, Ramona Castañón Junco, una mujer nacida en A Roda (Tapia de Casariego) que pasó gran parte de su vida en Abres. Desde esa localidad fronteriza entre Asturias y Galicia se trasladó hace cuatro años a Santiago de Reinante, en el municipio de Barreiros, donde reside con su hija Isabel. Con menos movilidad de la que tenía hasta que una caída se la redujo hace un mes, se llevó una agradable sorpresa ayer, cuando la felicitaron con un ramo de flores, cariño, compañía y muchos ánimos José Manuel, el enfermero que la atiende y se ha hecho amigo, la hija con quien vive, su nieta Noelia y Fina, una vecina.

Noelia comenta que hasta hace unas semanas Ramona podía caminar, con ayuda de dos muletas o de un andarín, pero está mejor en cama. También cuenta que José Manuel, el enfermero, le hace las curas un par de veces a la semana. Vacunada contra el covid con las dos dosis de Pfizer, explican Noelia y José Manuel. Su nieta relata que desde el pasado julio, por la pandemia, ha estado en el domicilio familiar de Barreiros. Por eso mismo, prosigue Noelia, ha renunciado a su visita mensual a la población asturiana de Vegadeo, adonde acudía para cobrar la pensión.

Barreiros acoge el hermanamiento entre Castillón y la localidad gala de Eysines

Barreiros acoge el hermanamiento entre Castillón y la localidad gala de Eysines

Ambas localidades hacen eventos de confraternidad desde el año 1980

El trigésimo noveno hermanamiento del concejo de Castrillón (en el Principado de Asturias) y Eysines (situada en la región francesa de Aquitania), tuvo lugar este domingo en Barreiros. Ambas localidades hacen eventos de confraternidad desde el año 1980.

Las comitivas asturiana y francesa llegaron sobre las 10.30 horas al bar Moderno, donde tuvieron tiempo para desayunar y reponer fuerzas para afrontar el día. Media hora más tarde, la alcaldesa de de Barreiros, Ana Ermida, recibió oficialmente a las respectivas delegaciones a las 11.00 horas.

La jornada continuó con una visita guiada al yacimiento arqueológico A Roda, donde los asistentes a la reunión de confraternidad observaron el círculo lítico. La persona encargada de llevar a cabo las explicaciones informativas sobre los detalles arqueológicos fue el profesor ribadense Emilio Piñeiroa.

Aberto o prazo para solicitar axudas para asociacións culturais

Aberto o prazo para solicitar axudas para asociacións culturais

Dende hoxe e ata o 29 de abril, as asociacións lucenses poden concorrer ás subvencións que ofrece a Deputación de Lugo para a organización de actividades de carácter cultural.

Trátase de axudas que poden ir dos 300 aos 3.000 euros e que se conceden a asociacións localizadas na provincia de Lugo de cara a programacións culturais que realicen ao longo do ano 2019 e nas que teñan especial protagonismo a música, o baile, as tradicións, o fomento da lingua e a potenciación do patrimonio material e inmaterial do pais.

En relación aos criterios que se fixan nas bases destas subvencións, puntuaranse favorablemente os proxectos que fomenten a igualdade de xénero, actividades dirixidas á terceira idade, á persoas con capacidades diferentes, e que fomenten valores interxerenacionais, entre outros. Ademais, terase en conta a dispersión territorial e poboacional para primar aquelas programacións que se leven a cabo en pequenas localidades, especialmente no rural. O orzamento total para repartir entre as asociacións que soliciten as axudas será o mesmo que o pasado ano, 280.000 euros.

En canto aos prazos, a execución da actividade será durante o ano en curso, antes, pois, do 31 de decembro. Unha vez realizada, o prazo para presentar a conta xustificativa da subvención remata o 31 de marzo de 2020.

O prazo para formalizar as solicitudes comeza hoxe e rematará o vindeiro 29 de abril. Para acceder ao BOP no que sae publicada a convocatoria das axudas, as bases e os modelos de solicitude podedes entrar no apartado correspondente da web da Deputación.

BALANCE 2018

Na pasada edición o Goberno da Deputación achegou 309 axudas a entidades culturaispara financiar outras tantas actividades de carácter cultural en 57 municipios lucenses, cun valor total de 280.000 euros a cargo da Deputación.

barra

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) DEPUTACIÓN LUGO
Anuncio
EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO EN SESIÓN
CELEBRADA O 29 DE MARZO DE 2019 POLA QUE SE APROBA A CONVOCATORIA, EN RÉXIME DE
CONCORRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS
DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE CULTURAL NA ANUALIDADE
2019.
BDNS(Identif.):447190
De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8ª da Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pódese consultar na Base de Datos
Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primeiro.- Beneficiarios:
En xeral, poderán solicitar subvencións ao amparo desta convocatoria as entidades culturais ou asociacións (os
estatutos deberán recoller eses fins expresamente) legalmente constituídas da provincia de Lugo ( enténdase con
sede ou delegación social na provincia), adaptadas á normativa vixente, que carezan de finalidade de lucro, que
desenvolvan a súa actividade no ámbito territorial da provincia, que os beneficiarios formen parte o conxunto
demográfico lucense e sempre que as accións que desenvolvan cumpran o obxecto íntegro destas bases.
Segundo.Obxecto:
Constitúe o obxecto desta convocatoria a ordenación do procedemento aplicable para o outorgamento de
subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a entidades asociativas de carácter cultural -con
Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (03/04/2019 12:25:27) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00) Anuncio publicado en: Num BOP 78 año 2019 (04/04/2019 08:00:00)
4 Núm. 078 – xoves, 04 de abril de 2019 BOP de Lugo
sede ou delegación social na provincia de Lugo- para a realización de actividades culturais na anualidade de
2018, cuxo obxecto social sexa a promoción cultural, e cuxos fins redunden na:
– Dinamización cultural en todas as súas vertentes.
– No beneficio das correspondentes colectividades e do interese xeral, potenciando a historia, a música, as
tradicións de Galiza, o uso do idioma galego en todas as actividades que se leven a cabo
– Actividades de potenciación do patrimonio material e inmaterial do país.
Quedan excluídas desta convocatoria as axudas para comidas, para as viaxes que non leven incorporado unha
actividade cultural complementaria (enténdase as subvencións de viaxes non poderán ser só xustificadas con
facturas de transporte, debendo presentarse- cando menos- facturas ou documentos xustificativos que acrediten
que se realizaron actividades culturais na propia viaxe (visitas a museos, conxuntos patrimoniais,), para ás festas
patronais, e eventos relixiosos.
Quedan expresamente excluídas desta convocatoria as axudas para a promoción. fomento e difusión da
artesanía, segundo as consideracións para actividades artesanais recollidas na Orde do 2 de xuño de 2014 pola
que se revisa a relación de actividades artesás recollidas no anexo IV do Decreto 218/2001, do 7 de setembro,
polo que se refunde a normativa vixente en materia de artesanía (Diario Oficial de Galicia número 185, do 24 de
setembro).
Terceiro. Bases reguladoras
A Ordenanza Xeral de Subvencións da Deputación de Lugo na web desta entidade local, en concreto na seguinte
dirección: http://run.gob.es/owqlth
Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a entidades asociativas
culturais da provincia de Lugo para a realización de actividades de interese cultural na anualidade 2019 en:
http://run.gob.es/owqlth
Cuarto. Contía e importe mínimo e máximo
Contía: 280.000,00 .
Importe mínimo e máximo estará comprendido no intervalo establecido na seguinte táboa para cada finalidade:
FINALIDADE IMPORTE MÍNIMO IMPORTE MÁXIMO
Actividades culturais. 300 3.000
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación no
B.O.P da provincia de Lugo do extracto da convocatoria.
Lugo, 29 de marzo de 2019.- O Presidente da Deputación, Darío Campos Conde

O ESPECTÁCULO ACHÉGATE AO SEXTO SENTIDO DO MAGO MANUEL LAMAS ESTARÁ EN BARREIROS ESTE DOMINGO, 22 DE ABRIL

O ESPECTÁCULO ACHÉGATE AO SEXTO SENTIDO DO MAGO MANUEL LAMAS ESTARÁ EN BARREIROS ESTE DOMINGO, 22 DE ABRIL.

Barreiros, 19 de abril de 2018. A Concellería de Cultura programa para este domingo, 22 de abril, o espectáculo titulado Achégate ao sexto sentido co mago Manuel Lamas.

Esta actuación, incluída no programa Cultura no Camiño 2018 da Xunta de Galicia, terá lugar no centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro de San Cosme de Barreiros ás 18:00 horas.

Trátase dunha montaxe novidosa onde as novas tecnoloxías se mesturan con fermosas historias contadas con dobre sentido para que o público disfrute con emoción e ilusión.

Más protestas de pensionistas en Barreiros y Mondoñedo Este fin de semana continuarán en Ribadeo y Foz

Más protestas de pensionistas en Barreiros y Mondoñedo
Este fin de semana continuarán en Ribadeo y Foz
La imagen puede contener: una o varias personas, personas de pie, multitud y exterior
CEDIDA
S. C. 
BARREIROS / LA VOZ 13/04/2018 05:00 H
Ayer a media mañana continuaron las protestas de los pensionistas en Barreiros y también en Mondoñedo. Este fin de semana harán lo propio los pensionistas en Foz y Ribadeo. Reclaman, como es sabido, unas pensiones dignas.«Pensións públicas dignas e con poder adquisitivo; a creación de emprego de calidade coma mellor vía para garantir ingresos que paguen as pensións; a derrogación das reformas laborais; recuperar a idade de xubilación aos 65 anos; incrementar as pensións non contributivas; que o cómputo da pensión se realice en base aos 15 mellores anos da vida profesional dos e das traballadoras», son algunas de las reivindicaciones expuestas ayer de nuevo por el colectivo de jubilados y pensionistas de Barreiros. Defienden «o sistema público de pensións para que se garanta o seu poder adquisitivo e que as mínimas sexan iguais ao SMI».

Se busca persona desaparecida

Hola a todos, por desgracia comunicarvos que o pai da compañeira apareceo morto nunha praia de Pontevedra R.I.P, Graciñas a todos pola vosa axuda.

Se busca a esta persona, padre de una profesora de o IES de Foz, que desapareció en la zona de Pontevedra, pero que cualquier ayuda siempre puede ser buena, muchas gracias, mensaje facilitado por Pepe de Cadramón.

Abarrote en el desfile que despidió el «show room» de banquetes en Barreiros

Abarrote en el desfile que despidió el «show room» de banquetes en Barreiros

La organización estima que unas 2.000 personas visitaron la feria el sábado y el domingo

.
XAIME RAMALLAL
L.R. 
BARREIROS / LA VOZ 

Varios centenares de personas abarrotaron ayer la carpa del restaurante O Asador para asistir al desfile que despidió el «show room» de bodas, bautizos y comuniones que organizó el negocio hostelero de San Cosme de Barreiros durante el fin de semana. «Neste momento hai facilmente 600 persoas aquí, e dentro da carpa 200 mínimo», destacaba una hora antes del comienzo del pase uno de los impulsores de la iniciativa, Amable Terrón Rouco. Según sus cálculos, alrededor de dos mil personas visitaron el certamen durante las dos jornadas. Por la pasarela se mostraron creaciones para niños de arras, niños de comunión, trajes de novia, vestidos de ceremonia y de fiesta, así como joyas. Los pases de moda se fueron alternando con los de joyería en una cita que fue presentada por la actriz mariñana Estíbaliz Veiga.

DENUNCIA QUE LLE ANULAN UNHA CITA PARA REVISIÓN HAI CINCO MESES POR UN PROCESO ONCOLÓXICO E  A DATA DE HOXE  CONTINÚA SEN CITAR

DENUNCIA QUE LLE ANULAN UNHA CITA PARA REVISIÓN HAI CINCO MESES POR UN PROCESO ONCOLÓXICO E  A DATA DE HOXE  CONTINÚA SEN CITAR.

O paciente fixo unha primeira reclamación en Atención ao Paciente que sospeita foi parar ao lixo.

O paciente foi sometido a unha biopsia para establecer o diagnóstico e a agresividade da enfermidade.Unha vez que determinan que se trata dun cancro deciden que debe ser intervido cirúrxicamente, e tras a operación estáblecese que debe ser visto en revisións cada tres meses.” Fixéronme moitas probas , primeiro a biopsia e logo unha proba no oncolóxico da Coruña para saber se tiña metástases” – concreta o paciente.

Déronlle cita para facer a revisión o día 29 de setembro de 2017 e  pouco despóis chamárono por teléfono anulándolle a cita e decíndolle  que sería chamado en breve, máis como vía que non o chamaban pon unha primeira reclamación no servizo de Atención ao Paciente.”Déronme  un papeliño pequeño coma eses que che dan cando vas a unha consulta e pides un xustificante para o traballo  e como pasaba o tempo e non me chamaban sospeito que o papeliño foi parar ao lixo”- explica.

É entonces cando contacta coa Plataforma Sanitaria que, con data do 11 de Xaneiro de 2018 presenta a denuncia que figura rexistrada co número 088. Na reclamación solicita ser citado de xeito inmediato e fai responsable da súa saúde futura á xerencia , informando de que acudirei á xustiza con esta denuncia para iniciar as medidas legais oportunas”. Tras agardar unha resposta por parte da xerencia e non recibir noticias referentes á súa citación  volve contactar coa Plataforma Sanitaria para que lle  den difusión na prensa.

Para a Plataforma Sanitaria resulta insultante que se xogue deste xeito coa saúde dos pacientes e mesmo que se falseen os datos de agarda media, cifrando unha espera media nas consultas de especialidades de 38 días cando a realidade é que temos montóns de queixas de pacientes con meses e meses esperando infructuosamente a que os chamen para ser vistos polo especialista.

Adoitan sacar estes datos falseados sen que lles caia a cara de vergoña o día antes de que saiamos á rúa a manifestarnos, para tentar desmobilizar a unha comarca que xa esta farta das  súas mentiras. Non sabemos con que nos agasallarán desta volta- comenta Víctor Vila ,en relación aos titulares que darán desde a Consellería ou desde a Xerencia o día da manifestación  do 1 de marzo.

Barreiros aprueba la ordenanza para regular el acceso a las ayudas de emergencia social

Barreiros aprueba la ordenanza para regular el acceso a las ayudas de emergencia social

La corporación municipal celebra esta tarde pleno

.
PEPA LOSADA
BARREIROS / LA VOZ 

La corporación municipal de Barreiros se reúne esta tarde para celebrar un pleno de carácter ordinario, a partir de las 19.30 horas, en el que se debatirá la ordenanza reguladora para regular el acceso a las ayudas de emergencia social que ofrece el Concello.

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, explicó que hasta ahora en los presupuestos se incluía una partida para atender los casos de vecinos que pasaban por situaciones económicas complicadas, pero el Concello carecía de una normativa para regular cómo se entregaban. De ahí que a instancias de Servizos Sociais se vaya a hacer.

También se aprobará la ordenanza de las playas, que estaba pendiente por una serie de alegaciones presentadas. Contempla habilitar zonas para perros y regula los espacios para practicar deportes náuticos.