Impreso de solicitude oficial do Concello

Impreso de solicitude

SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO  PRAZAS PARA REALIZAR O SERVIZO TEMPORAL DE “SALVAMENTO E SOCORRISMO NAS PRAIAS DE BARREIROS”. 

D./D.ª_________________________________________________________________ con DNI ____________________, con enderezo a efectos de notificación en ______________________________________________________________________,  teléfono ____________________; Número da seguridade Social ______________________; correo electrónico _______________________________

EXPOÑO:

1.Que tiven coñecemento da convocatoria anunciada polo Concello de Barreiros para a contratación laboral temporal que se indica.

2.Que coñezo e acepto as bases que rexen dita convocatoria e que reúno os requisitos esixidos.

3.Que estou capacitado/a para o desempeño deste tipo de postos de traballo.

4.Que solicito ser incluído/a no proceso selectivo correspondente e para iso presento a seguinte documentación:

– Copia do DNI ou pasaporte. Ademais, os/as aspirantes estranxeiros/as, deberán presentar documentos que acrediten que son nacionais da Unión Europea ou dalgún dos Estados ós cales, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexan de aplicación a libre circulación de traballadores.

– Copia do carnet de socorrista expedido pola Xunta de Galicia ou da comunicación de estar inscrito no Rexistro de socorristas de espazos acuáticos naturais da Xunta de Galicia.

 

Barreiros, ____ de _____________de 2019

 

Sinatura:__________________________

 

ALCALDESA  DO CONCELLO DE BARREIROS

 

Noticias de Barreiros