Anuncio de cobranza de recadación en período voluntario do Imposto sobre Bens inmobles (IBI) e o Imposto Actividades Económicas (IAE)