Convocatoria de pleno extraordinario do 10 de decembro de 2020

CONVOCATORIA
Conforme ao disposto no artigo 46 da LRBRL, convócase a Vde. á sesión EXTRAORDINARIA, que se celebrará no Salón de sesións da Casa do Concello polo Pleno da Corporación ás DEZ HORAS (10,00 h.) do día DEZ DE DECEMBRO DE 2020 en primeira convocatoria, e dous días despois a mesma hora en segunda convocatoria en caso de non existir o qúorum esixido na primeira,
ORDE DO DÍA
1.- Aprobación da adhesión ó Convenio asinado entre a Xunta de a FEGAMP para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia en relación ó cumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19.
2.- Aprobación do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito 4/2020.
Barreiros, 4 de decembro de 2020

A Alcaldesa
Asdo.: Ana Belén Ermida Igrexas

DON JOSE ALFONSO FUENTE PARGA

DON JOSÉ MANUEL GÓMEZ PUENTE

DON LORENZO PENABAD BOLAÑO

DON ALVARO DANIEL NAVIA FERREYRA

DONA Mª DEL MAR SANTE GARCÍA

DON ANTONIO VEIGA OUTEIRO

DONA MONTSERRAT PORTEIRO SANCHEZ

DON DÁMASO RATOEIRA BASANTADON DANIEL GARCÍA FERNANDEZ

DONA MARIA CARMEN VEIGA RODRÍGUEZ