“BENESTAR EN BALNEARIOS 2017”

ANUNCIO

O Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Barreiros, pon en coñecemento de todos/as veciños/as que a Consellería de Política Social, convoca para o presente ano unha nova edición do programa BENESTAR EN BALNEARIOS 2017”.

Requisitos dos participantes:

  • Ser maior de 60 anos, ou de 55 reunido a condición de pensionista do Sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, viuvez ou outras pensións.
  • Estar empadroado e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Valerse en por si mesmo para as actividades da vida diaria e atoparse en condicións de participar no programa, agás no caso de fillos/as que acudan en calidade de acompañantes.
  • Non padecer alteracións do comportamento que poidan afectar a  normal convivencia nos establecementos, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.
  • Carecer de contraindicación médica para a recepción dos tratamentos termais.
  • Acadar, de conformidade co baremo, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas.

Prazo de presentación de solicitudes ata o día 17 DE ABRIL DE 2017.

Para maior información e tramitación de solicitudes, no Concello, Departamento de Servizos Sociais.

Barreiros a 21 de marzo de 2017

O ALCALDE

Asdo.- D. José Alfonso Fuente Parga.

Tipo de anuncio:

Anuncios

Archivos de anuncio: