BENESTAR EN BALNEARIOS 2016

Fecha de mensaje:

25/02/2016 – 18:44

ANUNCIO

O Sr. Alcalde -Presidente do Concello de Barreiros, pon en coñecemento de todos/as veciños/as que a Consellería de Política Social, convoca para o presente ano unha nova edición do programa “BENESTAR EN BALNEARIOS 2016”.

*Requisitos dos participantes:

– Ser maior de 60 anos, ou de 55 reunido a condición de pensionista do Sistema da Seguridade Social, polos conceptos de xubilación, viuvez ou outras pensións.

– Estar empadroado e residir nalgún concello da Comunidade Autónoma de Galicia.

– Valerse en por si mesmo para as actividades da vida diaria e atoparse en condicións de participar no programa, agás no caso de fillos/as ou persoas tuteladas que acudan en calidade de acompañantes.

– Non padecer enfermidade infecto–contaxiosa, en fase activa, nin transtornos mentais condutuais non compensados que poidan alterar a  normal convivencia durante o transcurso da quenda.

– Carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.

*Documentación:

– Solicitude debidamente cuberta.

– No caso de non asinar na solicitude a autorización para a súa consulta, deberá presentarse copia compulsada do DNI, Certificado de Empadroamento, copia do IRPF e Certificado do grao de discapacidade do/a fillo/a ou tutelado/a pola persoa solicitante.

Prazo de presentación de solicitudes ata o día 7 DE MARZO DE 2016. Para maior información e tramitación de solicitudes, no Concello, Departamento de Servizos Sociais.

Barreiros a 24 de febreiro de 2016

O ALCALDE

Asdo.- D. José Alfonso Fuente Parga.

Archivos de anuncio: