AXUDAS INDIVIDUAIS DESTINADAS Á ADQUISICIÓN DE SERVIZOS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL, ASÍ COMO Á ADQUISICIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE ASISTENCIA PERSOAL. Data de envio:

 AXUDAS INDIVIDUAIS DESTINADAS Á ADQUISICIÓN DE SERVIZOS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL, ASÍ COMO Á ADQUISICIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE ASISTENCIA PERSOAL.

 O Sr Alcalde – Presidente do Concello de Barreiros, pon en coñecemento de todos/as os/as interesados/as, que a CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL acaba de convocar: AXUDAS INDIVIDUAIS DESTINADAS Á ADQUISICIÓN DE SERVIZOS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL, ASÍ COMO Á ADQUISICIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE ASISTENCIA PERSOAL.

  • REQUISITOS DOS BENEFICIARIOS:
  • – Persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ó 33%, así como pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez.
  • – Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • – Que a necesidade de axuda solicitada derive da tipoloxía de discapacidade recoñecida.
  • – Que a capacidade económica do solicitante, non supere o 400% do IPREM establecido para o ano 2016.
  • – Non percibir durante o ano 2016 outras axudas para o mesmo fin.
  • DOCUMENTACIÓN:
  • – ANEXO III  debidamente cuberto.
  • – Copia do IRPF correspondente ó ano 2015 da persoa solicitante, Declaración das pensións ou prestacións percibidas.
  • – Proxecto de intervención detallado.

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FINALIZA O 18 DE MAIO DO 2016.

Para maior información e tramitación das solicitudes poden pasarse polo Departamento de Servizos Sociais, mediante cita previa (Teléfono: 982-124002).

Barreiros a 7 de Abril de 2016

O ALCALDE

Asdo.- D. José Alfonso Fuente Parga.