AXUDAS ECONÓMICAS PARA O PAGO DE PARTE DA FACTURA ELÉCTRICA A TRAVÉS DO TICKET ELÉCTRICO SOCIAL DE GALICIA

AXUDAS ECONÓMICAS PARA O PAGO DE PARTE DA FACTURA ELÉCTRICA A TRAVÉS DO TICKET ELÉCTRICO SOCIAL DE GALICIA.

BANDO

O Sr. Alcalde do Concello de Barreiros pon en coñecemento de todos/as os/as veciños/as que a Consellería de Economía e Industria, acaba de convocar unhas AXUDAS ECONÓMICAS PARA O PAGO DE PARTE DA FACTURA ELÉCTRICA A TRAVÉS DO TICKET ELÉCTRICO SOCIAL DE GALICIA.

REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS:

– Ser residente na Comunidade Autónoma de Galicia.

– Que na unidade de convivencia haxa menores de idade ou persoas con discapacidade cun grado igual ou maior ó 33%.

– Ser o pagador da correspondente factura de enerxía eléctrica.

– Que os ingresos totais da unidade de convivencia non superen 1.5 veces o IPREM.

– Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións.

– Só poderá presentarse unha única solicitude por unidade de convivencia.

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

– Do 17 de xaneiro ó 15 de xullo do 2017.

Para maior información, así como para a tramitación do expediente, poden pasarse polo Departamento de Servizos Sociais, mediante cita previa e en horario de mañá.

Barreiros a 25 de xaneiro de 2017

O ALCALDE

ASDO.: D. JOSÉ ALFONSO FUENTE PARGA.

Tipo de anuncio:

Bandos

Archivos de anuncio: