PROGRAMA “XUNTOS POLO NADAL”

PROGRAMA “XUNTOS POLO NADAL”
Data de envio:
08/11/2016 – 23:07
ANUNCIO

O Sr. Alcalde -Presidente do Concello de Barreiros, pon en coñecemento de todos/as veciños/as que a Consellería de Política Social, a través da Secretaría Xeral de Maiores e Persoas con discapacidade organiza o PROGRAMA “ XUNTOS POLO NADAL”.

Este programa, vaise desenvolver dende o día 23 de decembro de 2016 ata o 2 de xaneiro de 2017, na Residencia de Tempo Libre do de Panxón (Nigrán, Pontevedra) para as persoas solicitantes da provincia de Lugo.

 • REQUISITOS DOS SOLICITANTES:
  • – Ter 60 anos, cumpridos no momento en que remate o prazo de presentación das solicitudes.
  • – Estar empadroado nalgún dos concellos galegos e vivir no seu domicilio.
  • – Ter que pasar só as datas de Nadal.
  • – Valerse por si mesmo/a e non padecer ningunha enfermidade infecto – contaxiosa activa nin padecer trastornos mentais ou condutuais que poidan alterar a convivencia
  • – Non estar acollido/a en ningún centro residencial.
 • DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
  • – Solicitude.
  • – Informe social.
  • – Declaración responsable.

Prazo de presentación de solicitudes ata o día 23 de Novembro de 2016.

Para maior información e tramitación de solicitudes, no Concello, Departamento de Servizos Sociais.

Barreiros a 8 de novembro de 2016

O ALCALDE

Asdo.- D. José Alfonso Fuente Parga.

Tipo de anuncio:

Anuncios

Archivos de anuncio: