BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA QUE O CONCELLO CONVOCA PARA O 1º CERTAME FOTOGRÁFICO BARREIROS, UN MAR DE PRAIAS

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA

1ª Edición – Certame fotográfico
“Barreiros, un mar de praias”
1.- Obxecto:
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do procedemento aplicable para o
outorgamento dos premios do concurso de fotografía organizado polo Concello de Barreiros,
para a promoción dos valores paisaxísticos, artísticos ou culturais deste concello. Ditas
fotografías posteriormente serán empregadas para a elaboración do calendario anual municipal.
2. Participantes.-
Poderán concorrer a este certame fotográfico todas as persoas maiores de 18 anos que o
desexen, sexan profesionais ou afeccionados, sempre que os seus traballos se axusten ás bases
do mesmo.
Unha mesma persoa non poderá participar con distintos pseudónimos nin se admitirán varias
solicitudes distintas do mesmo pseudónimo.
2. Temática.-
A temática do concurso será libre e entenderase pola mesma, a presentación de imaxes que
recollan a riqueza paisaxística, cultural, artística, etc.… do noso concello.
3. Características das fotografías.-
 As imaxes deberán ser necesariamente orixinais e inéditas.
 Todas as fotografías presentadas terán que estar libres de dereitos a terceiros.
 As imaxes poderán ser en color ou en branco e negro, non admitíndose a manipulación
dixital das mesmas.
 As fotografías deberán presentarse impresas en formato 10×15 e nun CD en formato de
extensión JPG e un tamaño de arquivo entre 1 e 4 MB (Megabyte) por fotografía.
 Cada participante poderá presentar hasta un máximo de catorce fotografías
 O contido das mesmas necesariamente estará relacionado co tema do concurso.
 As fotografías presentadas pasarán a ser propiedade do Concello, que se reserva todos
os dereitos sobre as mesmas e poderá utilizalas posteriormente con fins culturais,
artísticos ou publicitarios, citando sempre o nome do autor; aténdose, en todo caso, ao
que dispón a Lei de Propiedade Intelectual.
 Os participantes responden ante o concello da autoría da fotografía e asumen a plena
responsabilidade ante calquera reclamación que neste sentido podan efectuar terceiras
persoas, incluídas as derivadas dun incumprimento da lexislación sobre o honor, a
intimidade, inxurias, calumnias e dereito á imaxe ou por imaxes que se podan considerar
difamatorias ou obscenas.
 O concello non aceptará aquelas fotografías que considere que podan resultar ofensivas,
que atenten contra as normas sociais de convivencia, que non respondan a uns mínimos
criterios estéticos, que podan ferir a sensibilidade da cidadanía ou a imaxe dunha
persoa, entidade e/ou institución, que sexan de carácter político ou relixioso, que
constitúan unha apoloxía da violencia en calquera das súas manifestacións, que
promovan o consumo de drogas, tabaco e bebidas alcohólicas, as de contido racista,
xenófobo, sexista ou contrario ós valores democráticos.
 Todas aquelas fotografías que non cumpran algún dos requisitos establecidos nas
presentes Bases quedarán fóra do concurso.
4.- Forma de presentación e envío.-
Presentarase no concello de Barreiros un sobre pechado identificado unicamente co
pseudónimo e co seguinte contido:
– as fotografías impresas e co pseudónimo escrito no reverso.
– o CD e no que figurará escrito tamén o pseudónimo.
– un sobre pechado no que se incluirá un documento co contido do anexo I destas bases e
copia do DNI da persoa participante.
5.- Lugar de entrega e data de presentación.
As fotografías presentaranse preferiblemente de forma presencial no Concello de Barreiros, sito
na rúa Vila, 63, San Cosme de Barreiros (cp: 27790) inda que tamén se poderán remitir por
correo postal mediante carta certificada dirixíndoas á mesma dirección.
A data límite de presentación será o día 15 de setembro de 2018.
Para aquelas fotografías que se envíen por correo, considerarase como data de presentación a
amosada no selo de correos.
6.- Xurado.
O xurado será designado polo Concello, entre persoas competentes no arte fotográfico e/ou
artístico. O xurado resérvase o dereito de interpretación das Bases do presente concurso e de
resolución dos casos non contemplados, de acordo co seu mellor criterio.
O fallo do xurado será feito público o día 20 de setembro de 2018 e será inapelable.
Darase publicidade do fallo mediante comunicación telefónica aos participantes premiados,
publicarase na páxina web do concello e nas redes sociais. O xurado resérvase o dereito de
declarar desertos os premios que se establecen no apartado seguinte, se os traballos
presentados non reunisen, ó seu criterio, os méritos suficientes.
A mesma persoa non poderá recibir os dous premios.
7.- Premios.-
Establécense os seguintes premios:
1º Premio: 100 €
2º Premio: 50 €
A entrega de premios realizarase nun acto público o día 27 de setembro de 2018 no Centro
Sociocultural D. Manuel Díaz Sampedro ás 12 horas.
Os autores ou autoras premiados comprométense a recoller os premios no acto de entrega
citado anteriormente e onde se poderá observar unha mostra coas fotografías premiadas e
cunha selección das mellores que non resultaran gañadoras. En caso excepcional e xustificado de
non poder asistir ao acto, a persoa premiada poderá recoller o premio nas oficinas municipais
con posterioridade.
No acto farase entrega dunha tarxeta acreditativa do premio recibido.
Para recibir a contía do premio deberán presentar no concello xustificante bancario do seu
número de conta para realizar a transferencia da contía que corresponda segundo o premio.
8.- Protección de datos de carácter persoal.-
A mera participación neste Concurso implica a total aceptación das Bases Reguladoras do
mesmo, condicións, requisitos e obrigas contidas nas mesmas.
A concorrencia ao proceso implica a manifestación tácita do consentimento inequívoco ao
tratamento de datos de carácter persoal e a súa publicación, conforme ó establecido na
normativa sobre Protección de Datos de carácter persoal.
ANEXO I (Documento a incluír en sobre pechado co CD das fotografías e con copia do DNI)
Pseudónimo:
Nome:
Apelidos:
DNI:
Domicilio:
Telefono de contacto:
MANIFESTO a miña intención de participar no Certame fotográfico “Barreiros, un mar de praias”,
organizado polo concello de Barreiros, aceptando totalmente o establecido nas bases
reguladoras do mesmo.
Data:
Firma:

O CONCELLO CONVOCA O 1º CERTAME FOTOGRÁFICO BARREIROS, UN MAR DE PRAIAS

O CONCELLO CONVOCA O 1º CERTAME FOTOGRÁFICO BARREIROS, UN MAR DE PRAIAS.La imagen puede contener: texto

Barreiros, 6 de setembro de 2018. A Concellería de Turismo convoca o 1º Certame Fotográfico Barreiros, un mar de praias.

A temática é libre e as imaxes presentadas terán que recoller a riqueza paisaxística, cultural, artística, etc… de Barreiros. As bases do concurso poden consultarse na páxina web do Concello, www.concellodebarreiros.com

Bases para o concurso

As fotografías deberán presentarse no Concello de Barreiros, e a data límite de admisión de orixinais é o día 15 deste mes de setembro.

Esta primeira edición do Certame Fotográfico Barreiros, un mar de praias outorgará dous premios en metálico: 100 euros para o gañador e 50€ para o segundo.

A entrega de premios terá lugar 27 deste mes no Centro Sociocultural Manuel Díaz Sampedro, ás 12:00 horas.

O BNG SOLICITA AS CIFRAS DE VISITAS E OCUPACIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO DE BARREIROS E ANUNCIA UN ENCONTRO SECTORIAL SOBRE TURISMO PARA RECOLLER DEMANDAS E PROPOSTAS

O BNG SOLICITA AS CIFRAS DE VISITAS E OCUPACIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO DE BARREIROS E ANUNCIA UN ENCONTRO SECTORIAL SOBRE TURISMO PARA RECOLLER DEMANDAS E PROPOSTAS

A formación nacionalista dirixiu un escrito á asociación local de hostelería para trasladarlles a súa disposición para traballar no desenvolvemento turístico de Barreiros e anunciarlles un encontro sectorial.

Barreiros, 6 de setembro de 2018. O Bloque Nacionalista Galego en Barreiros vén de presentar un escrito no que solicita que, por parte do goberno municipal, se lles faciliten os datos relativos ás visitas e estancias turísticas que houbo en Barreiros en tempada estival, así como unha valoración política da mesma en termos sociais e económicos.

Segundo explica a portavoz municipal, Ana Ermida, “tendo finalizado a tempada estival, considerada tempada alta en canto a visitas e estancias turísticas, a maioría de concellos da zona fixeron públicas as cifras obtidas nas oficinas de información turística; supondo un estudo inicial moi valioso á hora de enfocar a promoción turística que se planifique no referido aos  de mercado que poidan valorarse.”

Neste sentido, desde o BNG, aseguran que “tendo en conta que o Concello de Barreiros conta actualmente con unha única oficina de información turística, situada no propio concello e con horario de oficina laboral, atendida en acumulación por unha funcionaria municipal, entendemos que é obriga do goberno municipal facer un seguimento dos datos que se poidan obter, así como de elaborar una estratexia turística que ten que pasar, obviamente, por coñecer a realidade na que nos movemos; tanto cos datos “oficiais” que poidan obterse nas oficinas municipais, como cos “extraoficiais” que se extraian dunha continua relación co sector turístico barreirense.

Para o BNG non é de recibo que “o Concello de Barreiros non realizara ningunha valoración da tempada estival no relativo ao dinamismo e á importancia económica do sector turístico; fronte ás feitas públicas por concellos tan dispares e distantes coma Ribadeo, Mondoñedo, Foz,  Burela ou Alfoz”. Por esta razón, solicitan que semlles faciliten por escrito as cifras de visitas, con detalle do tipo de turismo, tempo de estancia, orixe, etc. obtidas na oficina de información turística municipal. Así como unha  valoración relativa á incidencia e capacidade dinamizadora e económica da tempada estival, así como das posibles valoracións ou achegas do sector turístico, amplamente entendido.” Piden tamén que “se dea conta destas cuestións, así como da estratexia turística seguida e as accións previstas por parte do goberno municipal.”

Misiva á asociación de hostelería e encontro sectorial.

O BNG tamén aproveitou a ocasión para dirixirse oficialmente á recentemente constituída asociación local de hostelería para darlle conta do escrito presentado pola formación nacionalista; así como para poñerse formalmente “á súa disposición para traballar no desenvolvemento turístico de Barreiros e xuntar sinerxias de cara a unha estratexia global de promoción turística que redunde positivamente na totalidade do municipio”, explica Ana Ermida.

Neste sentido, desde a formación nacionalista anunciaron que cara ao mes de outubro continuarán coas asembleas de recollida de propostas, demandas e achegas que lles permitirán gozar dun maior coñecemento das necesidades sociais para elaborar o programa das municipais do vindeiro ano. “Nesta ocasión queremos realizar tamén asembleas con formato sectorial, co fin de tratar temas específicos que teñen un peso social e/ ou económico suficiente en Barreiros e que deben ser pedra angular da acción de calquera goberno municipal; como poden ser os sectores agrogandeiro, turístico, forestal, deportivo ou cultural, entre outros”, afirma Ana Ermida.

Nas vindeiras semanas anunciarán as datas concretas destes actos que estarán pensados nun formato aberto para que calquera persoa con interese nun tema concreto, con independenza de pertencer a algún colectivo ou non, poida participar nos mesmos